Samenwerkingsverband Huijbergse Brede School

De kern Huijbergen beschikt over diverse instellingen en verenigingen die een bijdrage leveren aan de verzorging, opvoeding, scholing, sociale ontwikkeling en ontspanning van kinderen. Om de samenhang en samenwerking tussen deze voorzieningen enerzijds en met de ouders anderzijds te kunnen verstevigen is een samenwerkingsverband opgericht dat het brede school concept nastreeft. Deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn Basisschool Ste Marie, Peuteropvang Eigenwijs en Kinderopvang Ons Marieke. Verder wordt samengewerkt met de Stichting Jeugdwerk Huijbergen.

Voor wie bestemd
De Huijbergse Brede School richt zich in eerste instantie op kinderen van 0 tot 12 jaar uit Huijbergen en hun ouders. Daarnaast kunnen ook kinderen en ouders uit andere kernen van de gemeente Woensdrecht die waarde hechten aan dit concept gebruik maken van de arrangementen.

Netwerk van separate voorzieningen
Beoogd wordt een sluitend netwerk van voorzieningen te bieden voor kinderen en hun ouders. Voor kinderen ligt daarbij de nadruk op opvang, verbinding van zowel binnen- als buitenschoolse ontwikkelingsmogelijkheden en ontspanning. Voor de ouders wordt de mogelijkheid geboden ouderschap en werk optimaal op elkaar af te stemmen door het bieden van opvoedingsondersteuning, sluitende dagopvang in combinatie met scholing en een gevarieerd aanbod van buitenschoolse activiteiten zoals knutselen, sport, muziek, dans etc.
De organisatievorm is zodanig gekozen dat elke discipline duidelijk herkenbaar blijft en haar eigen professionele karakter behoudt. Ook heeft elke discipline haar eigen optimale locatie en voorzieningen waardoor gespecialiseerde dienstverlening kan plaatsvinden en elk dagprogramma voor de kinderen afwisselend is. Daarnaast blijven alle voorzieningen ook zelfstandig beschikbaar waardoor geen drempels ontstaan voor degenen die geen gebruik wensen te maken van gecombineerde voorzieningen.

Kinderopvang
De opvang wordt verzorgd door kinderopvang Ons Marieke. Ons Marieke is een particulier kindercentrum dat op een professionele manier dagopvang en buitenschoolse opvang verzorgt.
Tijdens de dagopvang wordt voor de 2- en 3-jarigen eveneens  een peuterontwikkelingsprogramma aangeboden en bestaat de mogelijkheid voor 'tutoring' indien kinderen wat extra stimulans nodig hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op deze website of tijdens een bezoek op afspraak via tel. 0164-646230.

Peuteropvang Eigenwijs heeft als voornaamste doel het bevorderen van de ontwikkeling van de peuters Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 06-43617671, of op ons adres Boomstraat 5.

Basisschool
Basisschool Ste Marie is een katholieke school met ca. 190 leerlingen. Naast de primaire onderwijsfunctie vindt de school het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school. Er wordt gestreefd naar kindgericht onderwijs waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Verder worden
op een actieve wijze de contacten met de ouders onderhouden. Meer informatie is verkrijgbaar via de website www.basisschoolstemarie.nl of tel. 0164-642525.

Activiteiten Jeugdwerk

De Stichting Jeugdwerk ontplooit activiteiten die erop gericht zijn de lichamelijke, culturele en creatieve ontwikkeling van de aangesloten jeugd te bevorderen. De activiteiten bestaan o.a. uit judo, badminton, hobbywerk, jeugdgym en zaalsporten. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat, tel. 0164-642956.

Afstemming
De afstemming vindt plaats via een comité waarin elke discipline is vertegenwoordigd. Combinaties van voorzieningen worden vastgelegd in arrangementen waarin tevens is opgenomen wie op welk moment verantwoordelijk is en hoe de communicatie is geregeld. Indien nodig of wenselijk wordt professioneel vervoer ingezet aan het begin, tijdens of aan het einde van het dagprogramma.

Educatieve integratie
Naast afstemming van verschillende voorzieningen binnen dagarrangementen wordt ook op het educatieve vlak samengewerkt tussen de kinderopvang, peuteropvang en basisschool. In het programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt o.a.uniform met de ‘methode Uk 
& Puk’ gewerkt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid reeds in een vroeg stadium variaties in de ontwikkeling van het kind (achterstand of voorsprong) vast te stellen waardoor tijdig een geschikt bijstellingsprogramma opgesteld kan worden (tutoring) en mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling kunnen worden voorkomen.
Verder wordt binnen het comité overleg gevoerd om leerdoelstellingen op elkaar af te stemmen en elkaar aan te vullen zoals bijvoorbeeld met huiswerkondersteuning tijdens de naschoolse opvang.

Hoe werkt het
Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen vanaf 7.00 uur worden gebracht bij kinderopvang Ons Marieke of om 9.00 uur bij peuteropvang Eigenwijs.
Kinderen die de naar school gaan worden onder begeleiding daar naar toe gebracht en weer opgehaald. Tussen de middag bestaat een keuze tussen overblijven op school onder toezicht van vrijwilligers of lunchen in het kindercentrum. Na schooltijd bestaat de keuze uit opvang door Ons Marieke of deelname aan activiteiten van het Jeugdwerk. Na afloop kan indien nodig weer voor opvang gezorgd worden tot uiterlijk 19.00 uur.

Wat kost het
Alle deelnemende instellingen hanteren een eigen tariefstructuur waardoor alle activiteiten en diensten voor iedereen afzonderlijk bereikbaar zijn. Daarnaast zijn arrangementen mogelijk met en zonder kinderopvang, met en zonder vervoer alsmede met en zonder begeleiding naar de verschillende voorzieningen. Voor meer informatie omtrent kosten kunt u terecht bij de instellingen voor wat betreft hun eigen tarieven en voor wat betreft de programmakosten bij Ons Marieke.

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk via Kinderopvang Ons Marieke.